کتاب سينما و مديريت تصاوير ذهني
شنبه 11 آذر 1391 - 10:17:53 AM

چکيده کتاب به شرح زير است:
سينما از جمله هنر هايي است که در قالب يک صنعت پرتوان خود را به نمايش گذاشته است.بهره گيري از قدرت سينما براي مديريت برداشت ها در مثبت ترين حالت و عمليات فريب در بدبينانه ترين حالت واقعيتي است که انکار آن را هيچ خردي که اندک تجربه اي در اين حوزه داشته باشد بر نمي تابد.چنانچه نگاهي به تاريخچه سينما حاکي از کاربرد هاي سياسي و حکومتي آن به ويژه در نبردهاي سياسي داخلي و نيز بين المللي است.در همين راستا بازگشايي ساحت هاي جديد و واکاوي ابعاد مختلف جنگ نرم که آن روي ديگر فدرت نرم - البته از موضع خصمانه و بيروني است - ضرورتي تام دارد.
http://www.aryapub.com/?code=25
بستن   چاپ