کتاب چشمان بسته دهان هاي گشوده
شنبه 11 آذر 1391 - 10:37:04 AM

چکيده کتاب به شرح زير است: 
در سال 1388 هجري شمسي، دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران برگزار و پيس، حين و پس ارآن وقايعي رخ داد که مي توانست کانون هاي بحران ساز در جامعه را فعال گرداند.فارغ از قضاوت هاي مختلفي که ممکن است پيرامون وضعيت پديد آمده در سال مذکور وجود داشته باشد، در يک نکته نمي توان ترديد کرد و آن اينکه آن مقطع داراي اثراتي مهم بر پيکره اجتماع و نيروهاي فعال در حوزه سياست بود. طبعا در گذر زمان، هر جريان سياسي قرائت خاص خود را از رخدادها به مثابه تاريخ خواهد نگاشت؛ آنچه که اين کتاب در پي واکاوي آن است، بررسي ريشه ها و عوامل شکل گيري آشوب هاي پس از انتخابات 88 و ارائه پاره اي از راهکارهاي محتمل براي کاستن از آسيب هاي آن است. روشي که توسط اين نوشتار برگزيده شده است به گونه اي فرا تحليل (Meta Analysis) است که با اتکا به تحليل هاي موجود،کوشيده است ذهنيت طراحان، برنامه ريزان و توليدگران فکري جريان موسوم به سبز را کاويده و تا حد امکان به ژرفاي تحليل هاي آنها رسوخ نمايد.

http://www.aryapub.com/?code=26
بستن   چاپ