کتاب رسانه و مديريت برداشت عمومي
شنبه 11 آذر 1391 - 10:43:59 AM
چکيده کتاب به شرح زير است:
رسانه و قدرت عظيم و ژرف آن در پردازش برداشت هاي مخاطبان بر هيچکس پوشيده نيست.در جهاني که مديريت برداشت ها در اولويت حکومت ها و قدرت هاي سياسي قرار گرفته است، ((رسانه)) در صدر ابزار مديريت برداشت مي نشيند.
جنگ نرم يا تسلط نرم بر اذهان، چندي است به عنوان يک واقعيت مورد تاکيد قرار گرفته است.
ارزيابي و واکاوي نقش رسانه در مديريت برداشت عمومي در اين کتاب تحليل شده و نکاتي نوين در برابر خوانندگان قرار داده شده است.
http://www.aryapub.com/?code=27
بستن   چاپ