تيتر: اهداي کتاب‌هاي عربي چاپ بيروت و بغداد به کتابخانه مجلس
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: